admin

นายกเทศมนตรี ที่มาและหน้าที่ตามกฎหมาย

นายกเทศมนตรี  ที่มาและหน้าที่ตามกฎหมาย พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496         มาตรา 48ทวิ ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลใดออกเสียงประชามติให้การบริหาร ในเขตเทศบาลใช้รูปแบบ นายกเทศมนตรี ให้เทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้ง โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล         การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ         หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือก ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น         มาตรา 48ตรี บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี             (1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี             (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ             (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับ ถึงวันเลือกตั้ง         มาตรา 48จัตวา บุคคลผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคล ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี             (1) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ             (2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช             (3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย             (4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง         มาตรา 48เบญจ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี             (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด             (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ             (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลในวันสมัครรับเลือกตั้งและ ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้เทศบาล ในปีที่สมัครหรือในปีก่อนปีที่สมัครหนึ่งปี          มาตรา 48อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่ง มิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร ราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ได้ตามจำนวนดังต่อไปนี้             (1) เทศบาลตำบล ให้มีรองนายกเทศมนตรีไม่เกินสองคน             (2) …

นายกเทศมนตรี ที่มาและหน้าที่ตามกฎหมาย Read More »

ประโยชน์ของการเลือกตั้ง

ประโยชน์ของการเลือกตั้ง ไม่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไหน ที่ไม่มีการเลือกตั้ง ลิงคอบ กล่าวว่า การปกครอง ประชาธิปไตย ตือการปกครอง ของ ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน เชฮร์ชิล กล่าวว่า การปกครองประชาธิปไตยคือการปกครองที่เลวน้อยที่สุด         1 การเลือกตั้งคือการได้เจตจำนงของประชาชนว่าประชาชนต้องการให้ใครได้อำนาจในการปกครอง และเมื่อถึงเวลาก็ต้องมาเลือกตั้งกันไหม่ ประชาชนยังต้องการให้เป็นผู้ปกครองอีกหรือไม่ หรืออยากเปลี่ยนให้คนอื่นปกครอง         2 ในสมัยก่อนแม้จะมีการสถาปนารัฐแล้ว แต่ภายในรํฐยังมีการแย่งชิงอำนาจกันอยู่ หากใช้การเลือกตั้งแม้ปัจจุบันยังมีการซื้อเสียงอยู่แต่ก็ดีกว่าการรบ หรือ การยึดอำนาจหัน   ตัวอย่างเช่น เจ้าเมืองในท้องที่หนึ่ง มีบริวารหลายคน แต่ละคนต้องการเป็นใหญ่ แล้วปะลองกำลังกัน เจ้าเมืองห้ามก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ก็สั่งได้เพียงอย่าให้ถึงตายนะ แต่หากจัดให้มีการเลือกตั้ง อาจจะดีกว่าให้ลูกน้องรบแย่งชิงกันเอง          3 ประโยชน์ของการเลือกตั้ง ทำให้ผู้ปกครองฟังเสียงของประชาชน         …

ประโยชน์ของการเลือกตั้ง Read More »

ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับท้องถิ่น

สามารถซื้อได้ ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์ ศูนหนังสือจุฬา ดวงกมล หรือ คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อ ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับท้องถิ่น โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สถานที่ ภาษาอังกฤษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด Provincial Administrative Organization (PAO) เทศบาล Municipality เทศบาลนคร City  Municipality เทศบาลเมือง Town Municipality เทศบาลตำบล Subdistrict Municipality สำนักงานเทศบาล Office of the ….Municipality องค์การบริหารส่วนตำบล Subdistrict Administrative Organization (SAO) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล Office of the SAO   /   SAO Office ที่ว่าการอำเภอ ….District Office ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ….Minor District Office ตำแหน่ง ภาษาอังกฤษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด Chief Executive …

ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับท้องถิ่น Read More »

ขอความช่วยเหลือการใช้โปรแกรม

หากท่านมีปัญหาในการใข้โปรแกรม หรือ ต้องการ ฟังชั่นเพิ่มเติมติดต่อ ได้ที่ teeramail@gmail.com ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการหาเสียงเช่น การนำจุดที่อยู่ของหัวคะแนนมาใส่ในแผนที่ การวิเคราะสัดส่วนประชากร คนจากต่างถิ่นที่มาอาศัยจนมีสิทธิเลือกตั้งแยกตามจังหวัด อำเภอ รวมทั้งการมีข้อมูลมากจนคอมพิวเตอร์ทำงานช้าสามารถแก้ไขได้ เรามีทีมงานคอยข่วยท่าน ต้องการโปรแกรมหาเสียงแบบไหน ท่านออกแบบ เราผลิตให้ท่านได้