เอแบคโพลล์ ระบุปชช.ร้อยละ 72.4 ถือว่าสิ่งที่เคยหาเสียงเป็นการให้สัญญา ประชาชน

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ  เรื่อง
การอภิปรายนโยบายของรัฐบาล กับความนิยมของสาธารณชนต่อพรรคเพื่อไทย:
กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ติดตามข่าวสารการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล
ใน 17 จังหวัดของประเทศ

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง    การอภิปรายนโยบายของรัฐบาล กับความนิยมของสาธารณชนต่อพรรคเพื่อไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ติดตามข่าวสารการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลใน โดยมีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบ 7 %พบว่า
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.3 ของผู้ที่ติดตามข่าวสารการอภิปรายนโยบายรัฐบาล รู้สึกบรรยากาศเหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในขณะที่ร้อยละ 38.7 ไม่รู้สึกเช่นนั้น

นอกจากนี้ หลังการอภิปรายนโยบายรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 37.0 มีความหวังลดลงในเรื่องความปรองดองของคนในชาติ ในขณะที่ร้อยละ 33.1 ยังหวังเหมือนเดิม และร้อยละ 29.9 มีความหวังเพิ่มขึ้น

เมื่อถามถึงคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ใน สถานการณ์ความขัดแย้งของคนในชาติ พบว่า ร้อยละ 34.5 ระบุเป็นสื่อมวลชน รองลงมาคือร้อยละ 33.3 ระบุเป็นทหาร ร้อยละ 31.9 ระบุเป็นนักการเมือง ร้อยละ 29.6 ระบุเป็นคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ ร้อยละ 18.4 ระบุเป็นตำรวจ และร้อยละ 17.2 ระบุเป็นศาลต่างๆ

ที่น่าพิจารณาคือ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลเคยหาเสียงไว้ในช่วงเลือกตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.4 ถือว่าสิ่งที่เคยหาเสียงเป็นการให้สัญญากับประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 27.6 ไม่ถือว่าเป็นการให้สัญญา         

300 บาทนโยบายยังไม่ชัดเจน

 โดยประเด็นสำคัญของนโยบายที่ถกเถียงกันมา เรื่องอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ผลสำรวจพบว่า เกินครึ่งหรือ   ร้อยละ 54.8 ระบุยังไม่ชัดเจนในนโยบายของรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 56.7 ระบุยังไม่ชัดเจนเช่นกันในเรื่องการให้เงินเดือน 15,000 บาทสำหรับผู้จบปริญญาตรี

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.1 คิดว่าคำว่า “รายได้” กับ “เงินเดือน” แตกต่างกัน แต่ร้อยละ 30.9 คิดว่าเหมือนกัน อย่างไรก็ตามประชาชนที่นิยมศรัทธาต่อพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่ยังคงจะเลือกพรรค เพื่อไทยเหมือนเดิมโดยไม่ถือเอาเรื่องนโยบายเป็นเรื่องกระทบต่อความนิยมของ ประชาชนต่อรัฐบาล

แถลงนโยบายรัฐบาลดีกว่าฝ่ายค้าน

โดยคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจต่อการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล พบว่า เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน รัฐบาลได้ 6.02 คะแนน รองลงมาคือ ผู้ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ 5.87 คะแนน สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ได้ 5.59 คะแนน และฝ่ายค้านได้ 5.56 คะแนน และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.4 ยังรู้สึกเห็นใจ นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา ในขณะที่ร้อยละ 31.6 ไม่เห็นใจ

เมื่อถามถึงระยะเวลาที่อยากให้โอกาสรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในการทำงาน พบว่า ร้อยละ 74.5 ให้โอกาสเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยร้อยละ 41.8 ให้โอกาสอยู่จนครบวาระ ร้อยละ 12.2 ให้อยู่ 2 – 3 ปี  ร้อยละ 20.5 ให้อยู่ 1 – 2 ปี ร้อยละ 16.6 ให้อยู่ 6 เดือน – 1 ปี และร้อยละ 8.9 ให้อยู่ไม่เกิน 6 เดือน

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อถามว่า ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนจำนวนมากหรือร้อยละ 44.3 ยังคงจะเลือกพรรคเพื่อไทย ในขณะที่ร้อยละ 23.9 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 12.0 เลือกพรรคการเมืองอื่นๆ และร้อยละ 19.8 ยังไม่ตัดสินใจ

ดร.นพดล กล่าวว่า ความนิยมของสาธารณชนต่อรัฐบาลยังคงเหมือนเดิม และถ้าเลือกตั้งใหม่วันนี้ ประชาชนจะยังคงเลือกพรรคเพื่อไทยมากที่สุด แสดงว่าการอภิปรายแถลงนโยบายของรัฐบาลไม่ได้ทำให้รัฐบาลสูญเสียความนิยมไป และประชาชนจำนวนมากยังอยากให้โอกาสรัฐบาลทำงานจนครบวาระ ซึ่งข้อมูลสำรวจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นได้ว่า รัฐบาลกำลังได้โอกาสตามที่อยากจะได้จากสาธารณชน ดังนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีน่าจะใช้โอกาสนี้จัดระเบียบบ้านของประเทศครั้งใหญ่ ระดมทรัพยากรของประเทศมาอยู่ในช่องทางที่สะดวกใช้แก้ปัญหาเดือดร้อนของ ประชาชนได้ทันที และหลังการช่วยเหลือต้องทำให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ดร.นพดล กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรียังจำเป็นต้องชำระล้าง “แก้ไข” ความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมทางสังคมในอดีตให้ทั่วถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า ฟื้นฟูขวัญกำลังใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐโดยใช้ระบบคุณธรรมนำหลัก การบริหาร และอาจจำเป็นต้องใช้ “โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ” ในการชี้แจงต่อสาธารณชนทั้งก่อนและหลังการแก้ไขสิ่งต่างๆ เพื่อลดทอนแรงเสียดทานในสังคม เหมือนที่อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องใช้บ่อยๆ ในช่วงไฟแห่งความขัดแย้งลุกโชน และสถานการณ์ในเวลานี้ไฟแห่งความขัดแย้งรุนแรงยังคุกรุ่นอยู่ และถ้าการชี้แจงทุกอย่างมีเหตุมีผล ก็น่าเชื่อได้ว่าสาธารณชนจะรับฟังและยอมรับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีและ คณะได้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีน่าจะปฏิรูประบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยไม่ต้องรอให้ชาว บ้านเดินทางมาหาที่ทำเนียบในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรได้ถือครองกรรมสิทธิ์ของตน เองอย่างแท้จริง และปัญหาการเลือกปฏิบัติ

“ที่สำคัญในการรักษาความนิยมให้ยาวนาน รัฐบาลน่าจะมุ่งเน้นความโปร่งใส ลบล้างอคติของประชาชนจำนวนมากต่อรัฐบาล โดยแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐให้สาธารณ ชนรับทราบอย่างกว้างขวางผ่านสื่อมวลชน หรือเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมตรวจสอบแกะรอยเส้นทางการใช้จ่ายงบประมาณ ของรัฐบาลจากส่วนกลางถึงระดับท้องถิ่น และหากนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ถิ่น ทุรกันดารที่ยากลำบาก เช่น พื้นที่ภัยพิบัติ ทั้งที่เป็นฐานเสียงเลือกรัฐบาลและไม่เลือกรัฐบาล เพื่อบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของสังคมไทยจะได้ใจและแรงศรัทธาจากคนทั้งประเทศไม่ยาก นัก”

17 จังหวัดของประเทศที่สำรวจครั้งนี้ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ชลบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ หนองคาย สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 2,193 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ที่สุ่มเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามระดับครัวเรือน

จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 49.6 เป็นชาย ร้อยละ 50.4 เป็นหญิง ตัวอย่างร้อยละ 5.4        อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 20.6 อายุระหว่าง 20–29 ปี ร้อยละ 19.1 อายุระหว่าง 30–39 ปี ร้อยละ 21.6 อายุระหว่าง 40–49 ปี และ ร้อยละ 33.3 อายุ 50 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 67.1 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25.6 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 7.3 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตัวอย่างร้อยละ 32.1 ระบุอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 26.5 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10.3 ระบุเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 9.9 ระบุข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 9.5 ระบุเป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 8.7 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 3.0 ว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ที่มา

http://www.norsorpor.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/t2571398/%E0%B9%82%E0%B8

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *