เปรียบเทียบ “จุดเด่น” ของระบบราชการไทย ระหว่าง “อดีต” กับ “ปัจจุบัน”

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นจากข้าราชการเกษียณทั่วประเทศ จำนวน 3,469 คน ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2554

1. เปรียบเทียบ “จุดเด่น” ของระบบราชการไทย ระหว่าง “อดีต” กับ “ปัจจุบัน”

อดีต 
1 ความเสียสละ ทุ่มเท อุทิศเวลาให้ราชการ 53.01%
2 การเมืองไม่ค่อยเข้ามาแทรกแซง 29.29%
3 ผู้บังคับบัญชามีบารมี เมตตา ให้ความเป็นธรรม 17.70%

ปัจจุบัน 

1 ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน 46.90%
2 มีคนที่มีความรู้สูงๆ มาก 41.28%
3 มีแผนการดำเนินงานชัดเจน 11.82%


2.เปรียบเทียบ “จุดด้อย” ของระบบราชการไทย ระหว่าง “อดีต” กับ “ปัจจุบัน”

อดีต 
1 ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 50.22%
2 ทำงานตามคำสั่ง ขาดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 29.20%
3 ความก้าวหน้าของข้าราชการมีน้อย 20.58%

ปัจจุบัน 
1 การเมืองเข้ามาแทรกแซงมาก 38.29%
2 คอรัปชั่น ไม่โปร่งใส 36.16%
3 เล่นพรรคเล่นพวก 25.55%


3. ประชาชนมองระบบข้าราชการไทยจากอดีตถึงปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป คือ

อันดับ 1 มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงมากขึ้น 40.46%
อันดับ 2 มีการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น 32.78%
อันดับ 3 ความรัก ความศรัทธาในตัวข้าราชการลดลง 10.44%
อันดับ 4 ระบบราชการเล่นพรรคเล่นพวกเพิ่มมากขึ้น 10.15%
อันดับ 5 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น   6.17%

4. สิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขในระบบราชการไทยโดยด่วน คือ


อันดับ 1 ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นในแวดวงราชการ 30.93%
อันดับ 2 การถูกแทรกแซงทางการเมือง 30.64%
อันดับ 3 การดูแลด้านสวัสดิการ รายได้ หนี้สินให้กับข้าราชการ 16.49%
อันดับ 4 การเล่นพรรคเล่นพวกในการแต่งตั้งโยกย้าย 11.56%
อันดับ 5 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 10.38% http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1315708634&grpid=01&catid=&subcatid=

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *