“สรุปผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์: นโยบายใดบ้างที่ควรสานต่อ?”

http://research.bu.ac.th/new_poll/images/head_newlogo.gif หัวข้อ   “สรุปผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์: นโยบายใดบ้างที่ควรสานต่อ?”                 นักเศรษฐศาสตร์พอใจผลงานเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาลอภิสิทธิ์ 
5.12 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  พร้อมแนะรัฐบาลใหม่ควรสานต่อ
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าระบบประกันสังคม (สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในระบบ)
มากที่สุด   ส่วนโครงการที่ไม่ควรสานต่อมากที่สุดคือ โครงการขายไข่แบบชั่งกิโล 
นอกจากนี้   ยังเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่เน้นนโยบายพัฒนาการศึกษา  ลงทุนใน 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *