สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

หมายเลขชื่อสังกัดเขตที่ ๑เขตที่ ๒เขตที่ ๓เขตที่ ๔รวมลำดับที่
นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตรกลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้า๓,๔๕๒๔,๗๘๖๔,๓๒๒๓,๙๒๑๑๖,๔๘๑
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุลทีมคนดี๓,๔๖๗๕,๖๖๔๓,๙๑๔๕,๐๑๓๑๘,๐๕๘
นายสุฟ้าง แซ่หว่องทีมโกฟ้าน๑,๗๑๕๑,๐๖๘๑,๒๗๘๑,๘๖๑๕,๙๒๒
รวม ๘,๖๓๔๑๑,๕๑๘๙,๕๑๔๑๐,๗๙๕๔๐,๔๖๑ 

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามตารางดังนี้

 เขตที่ ๑เขตที่ ๒เขตที่ ๓เขตที่ ๔รวม
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง๑๘,๕๓๖๒๒,๗๑๕๑๘,๙๙๑๒๒,๘๖๒๘๓,๑๐๔
จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ๙,๐๓๖๑๒,๑๐๒๙,๙๙๐๑๑,๓๐๑๔๒,๔๒๙
๔๘.๗๕๕๓.๒๘๕๒.๕๒๔๙.๔๓๕๑.๐๔
จำนวนผู้ไม่มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ๙,๕๐๐๑๐,๖๑๓๙,๐๓๑๑๑,๕๖๑๔๐,๗๐๕
๕๑.๒๕๔๖.๗๒๔๗.๔๘๕๐.๕๗๔๘.๙๖
จำนวนบัตรดีคิดเป็นร้อยละ๘,๖๓๑๑๑,๕๑๘๙,๕๑๔๑๐,๗๙๕๔๐,๔๕๘
๙๕.๕๒๙๕.๑๗๙๕.๒๔๙๕.๕๒๙๕.๓๕
จำนวนบัตรเสียคิดเป็นร้อยละ๑๗๐๓๐๕๑๖๕๑๘๒๘๒๒
๑.๘๘๒.๕๒๑.๖๕๑.๖๑๑.๙๔
จำนวนบัตรไม่ลงคะแนนคิดเป็นร้อยละ๒๓๕๒๗๙๓๑๑๓๒๔๑,๑๔๙
๒.๖๐๒.๓๑๓.๑๑๒.๘๗๒.๗๑
จำนวนบัตรเลือกตั้งที่รับมา๑๙,๔๒๕๒๓,๔๒๕๑๙,๘๐๐๒๓,๗๐๐๘๖,๓๕๐
จำนวนบัตรเหลือ๑๐,๓๘๙๑๑,๓๒๓๙,๘๑๐๑๒,๓๙๙๔๓,๙๒๑ 

มาจาก suratnews.com

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 24 คน โดยแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 4 เขต แต่ละเขตมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 6 คน และมีนายกเทศมนตรีได้ 1 คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตร 2 ใบ เป็นบัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลที่กาได้ ไม่เกิน 6 หมายเลข จำนวน 1 ใบ และบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ซึ่งกาได้เพียง 1 หมายเลข จำนวน 1 ใบ

มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 80 คน และสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คน รวมผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 83 คน 

กลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้า ได้หมายเลข 1 – 6 
กลุ่มคนดี ได้หมายเลข 7 – 12 
กลุ่มโกฟ้าน ได้หมายเลข 13 – 18 
ผู้สมัคร สท. กลุ่มอิสระ เขต 2 และเขต 3 ได้หมายเลย 19 
ยกเว้น หมายเลขในเขตเลือกตั้งที่ 1 เนื่องจากผู้สมัคร สท. อิสระได้หมายเลข 1 และ 2 หมายเลข สท. ของกลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้าหมายเลข 3 – 8 กลุ่มคนดีหมายเลข 9 – 14 และกลุ่มโกฟ้านหมายเลข 15 – 20

รายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 3 คน
หมายเลข 1 นางสมบูรณ์ สุวรรณ บุตร กลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้า 
หมายเลข 2 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล กลุ่มคนดี
หมายเลข 3 นายสุฟ้าง แซ่หว่อง กลุ่มโกฟ้าน


ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
เขตเลือกตั้งที่ 1 
หมายเลข 1 นายสุเมธ จันทร, หมายเลข 2 นายกิตติ อภินันท์กุล (หมายเลข 1 – 2 กลุ่มอิสระ), หมายเลข 3 นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงษ์, หมายเลข 4 นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย, หมายเลข 5 นายไพโรจน์ อภินิเวศ, หมายเลข 6 นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา, หมายเลข 7 นายมนัสวี แซ่เตี้ยว, หมายเลข 8 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสิรฐ (หมายเลข 3 – 8 กลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้า), หมายเลข 9 นายชูเดช วงศ์วานิช, หมายเลข 10 นายยงยุทธ ทองคำ, หมายเลข 11 นายธนพร อนุสนธิ์อดิสัย, หมายเลข 12 นายศุภชัย ภู่สวัสดิ์, หมายเลข 13 นายยงยุทธ พิมพ์แปร, หมายเลข 14 นายไพโรจน์ หวังมุทิตากุล (หมายเลข 9 – 14 กลุ่มคนดี), หมายเลข 15 นายรชตพล เจนสง่า, หมายเลข 16 นายทะนงศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ, หมายเลข 17 นายธาดา บุรประภัสสร, หมายเลข 18 นางสุชา ทองคง, หมายเลข 19 นายทศภณ กิจวิริยะกุล, หมายเลข 20 นายเผด็จ จันทร์บูรณะศิริ (หมายเลข 15 – 20 กลุ่มโกฟ้าน), หมายเลข 21 นายอนันต์ วัณไวทยจิตร

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, 
เขตเลือกตั้งที่ 2 
หมายเลข 1 นายสันติ นุ้ยเมือง, หมายเลข 2 นายวีระพงษ์ เจริญสุข, หมายเลข 3 นายสากล เพชรมีศรี, หมายเลข 4 นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์, หมายเลข 5 นางวิไลลักษณ์ บุญโญ, หมายเลข 6 นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง (กลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้า), หมายเลข 7 นางสาวพัชรีย์ พัฒนภักดี, หมายเลข 8 นายสมชาย คงเจริญ, หมายเลข 9 นายจัตุรงค์ สุขเมือง, หมายเลข 10 นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว, หมายเลข 11 นายวันชัย คนซื่อ, หมายเลข 12 นายเริงศักดิ์ อินทร์แก้ว (กลุ่มคนดี), หมายเลข 13 นายอรุณ ตั้นจัด, หมายเลข 14 นายมานิตย์ ลิ้มสุวรรณ, หมายเลข 15 จ.อ.ส.ศรีวรรณ มีมานะ, หมายเลข 16 นายนิรันดร์ อุดมลาภ, หมายเลข 17 นายสุวิทย์ เครือพัฒน์, หมายเลข 18 นายสุชาติ อินทรมณี (กลุ่มโกฟ้าน), หมายเลข 19 นายณรงค์ ไตรรัตน์ (กลุ่มอิสระ) 

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เขตเลือกตั้งที่ 3 
หมายเลข 1 นายทิวา กุฎอินทร์, หมายเลข 2 นายแฟง สุวรรณบุตร, หมายเลข 3 นายพรเลิศ สุทธิรักษ์, หมายเลข 4 นายประจักษ์ หนูแกล้ว, หมายเลข 5 นายสำเริง ไพฑูรย์, หมายเลข 6 นายประเสริฐ ทับทิมทอง (กลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้า), หมายเลข 7 นายเจริญ เย็นแจ่ม, หมายเลข 8 นายนิพัฒน์ ทวิชสังข์, หมายเลข 9 นายปานเผด็จ นวนหนู, หมายเลข 10 นายยุทธนัย บุญยัง, หมายเลข 11 นายธำรง เทพทุ่งหลวง, หมายเลข 12 นายโกศล ทองคลองไทร (กลุ่มคนดี), หมายเลข 13 นายฉัตระเมธี ศักดา, หมายเลข 14 นายสหพล ลิ้มสุวรรณ, หมายเลข 15 นายจรัญ นุ่นอ่อน, หมายเลข 16 นายภานุ รณรงค์, หมายเลข 17 นายชูชัย ชูศร, หมายเลข 18 นายประสิทธิ์ เทือกทิพย์ (กลุ่มโกฟ้าน), หมายเลข 19 นายพงษ์พันธ์ จิตต์ตรง, หมายเลข 20 นายจำเนียร ทองดี, หมายเลข 21 นางสาวหฤทัย จันทนานนท์, หมายเลข 22 นายอดิศราช ธรรมพิทักษ์ (กลุ่มอิสระ)

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เขตเลือกตั้งที่ 4 
หมายเลข 1 นายสุรศักดิ์ ถนอมนันทกุล, หมายเลข 2 นายนภดล ประเสริฐ 
หมายเลข 3นายณัฐวุฒิ ปิยะทัต, หมายเลข 4 นายจรวย คงท่าเรือ, หมายเลข 5 นายกมล มีชัยพัฒนกิจ, หมายเลข 6 นายเชาวนันท์ สุวรรณบุตร (กลุ่มสุราษฎร์ก้าวหน้า), หมายเลข 7 นายหัสชัย เรืองนุ้ย, หมายเลข 8 นายอภิรักษ์ พูลมาศ, หมายเลข 9 นายณัฐพงษ์ เตียมังกรพันธุ์, หมายเลข 10 นายสุรัช ตันจรูญ, หมายเลข 11 นายยรรยง ศรีฟ้า, หมายเลข 12 นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์ (กลุ่มคนดี), หมายเลข 13 นายกิตติพงษ์ เลิศธนกิจ, หมายเลข 14 นายกิตติพศ ติณพันธุ์, หมายเลข 15 นางสุภาวดี ทองโมถ่าย, หมายเลข 16 นายทรงศักดิ์ ประดิษฐ, หมายเลข 17 นายกิตติพงษ์ กษีรพันธุ์, หมายเลข 18 นายคฑาวุธ ยรรยงธนภา (กลุ่มโกฟ้าน) Ref.

สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก และสท. 11 กันยายน 2554 จ.สุราษฎร์ธานี สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อย่างไม่เป็นทางการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *