ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับท้องถิ่น

หาเสียง ท้องถิ่น

สามารถซื้อได้ ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์ ศูนหนังสือจุฬา ดวงกมล หรือ คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อ

ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กับท้องถิ่น โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สถานที่ภาษาอังกฤษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดProvincial Administrative Organization (PAO)
เทศบาลMunicipality
เทศบาลนครCity  Municipality
เทศบาลเมืองTown Municipality
เทศบาลตำบลSubdistrict Municipality
สำนักงานเทศบาลOffice of the ….Municipality
องค์การบริหารส่วนตำบลSubdistrict Administrative Organization (SAO)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลOffice of the SAO   /   SAO Office
ที่ว่าการอำเภอ….District Office
ที่ว่าการกิ่งอำเภอ….Minor District Office
ตำแหน่งภาษาอังกฤษ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดChief Executive of the PAO
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดDeputy  Chief Executive of the PAO
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดChief Administrator of the PAO
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดDeputy Chief Administrator of the PAO
นายกเทศมนตรีMayor
รองนายกเทศมนตรีDeputy Mayor
ปลัดเทศบาลMunicipal Clerk
รองปลัดเทศบาลDeputy Municipal Clerk
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลChief Executive of the SAO
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลDeputy Chief Executive of the SAO
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลChief Administrator of the SAO

ที่มา : 1. นามสงเคราะห์ส่วนราชการและตำแหน่ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 25482. นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย 2546-2547

3. คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป มหาดไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *