ผลการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

ผลการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลเกาะพะงัน อย่างไม่เป็นทางการ

ล่าสุดแพ้ชนะแค่ 2 คะแนน

18 กันยายน 2554

สนใจหนังสือกลยุทธ์หาเสียงสู่ชัยชนะการเมืองท้องถิ่นคลิกที่นี่

 นายประทีป ทวยเจริญนายอภิชาติลิ้มสุวรรณ
หน่วยเลือกตั้งเบอร์1เบอร์2
อนามัยท้องศาลา274276
บ้านพักคนชรา331270
อนามัยต.บ้านใต้149259
ร.รเกาะพะงันศึกษา226192
 วัดราษฎร์296272
ศาลาบ้านในสวน284289
รวม15601558
เบอร์ 1นายสิริชัย ฟ้าสิริพร 662
เบอร์ 2นายสันติ ยวนานนท์ 581
เบอร์ 3นายกิตติ บัวสมุย 555
เบอร์ 4อดิศักดิ์ ฐฺติวัฒนกุล 621
เบอร์ 5นายโรจน์สักดิ์ ฟ้าศิริพร 572
เบอร์ 6นายประภาศ ภู่ศิริ 420
เบอร์ 7นาย ธว้ชชัย เกื่อพิริยะกุล 442
เบอร์ 8นางสาว พรรณธิรา เรืองโรจน์ 369
เบอร์ 9นาย กันตภณ ทีปรัตนกุล 456
เบอร์ 10นาย วิทยา รังสิวรานันนต์ 415
เบอร์ 11นาย สัจจา ถาวร 429
เบอร์ 12นาย สรเดช ธนวนิชนาม 364
เบอร์ 13นาย ชัยภัทร ศรีทองกุล 383
    
       
เบอร์ 1นายณรงค์เดช พรหมเดช 650
เบอร์ 2นางสาวนวนพร ด่านวิริยะกุล 636
เบอร์ 3นายชัยสน ธนวนิชนาม 772
เบอร์ 4นายณรงค์ ศรีพงั่น 770
เบอร์ 5นางเพิญศรี ถ่ายง่วน 692
เบอร์ 6นายณฤทธิ์ คำจันทร์ 877
เบอร์ 7นาย วีระพงศ์ เกื้อพิริยกุย 899
เบอร์ 8นาย สถาพร สุขผล 791
เบอร์ 9นาย ไพรัช พรหมเจริญ 847
เบอร์ 10นาย ตรีวิย์ จงจิตต์ 878
เบอร์ 11นาย พีรศิลป์ เกื้อสกุล 877
เบอร์ 12นาย พงศ์จิตร จิตตืจร 990
เบอร์ 13นาง อุมาภรณ์ นุ้ยบุตร 555
เบอร์ 14นาย เฉลียว ภักดีชน 113

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

คาดว่าผลไม่เป็นทางการจะออกมา  วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2554  ตอนค่ำ

เลือกเฉลียวไม่เดียวดาย

   ดูเหมือนเป็น สโลแกนที่คนจดจำมาก ที่สุด สำหรับนายกนั้น สูสีกันมาก ระหว่าง โกเอ กับ ลุงขาว

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 08.00 – 15.00 น.

กากบาทด้วยศักดิ์ศรี เลือกคนดี พัฒนาเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

คาดว่าผลไม่เป็นทางการจะออกมา  วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2554  ตอนค่ำการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะพะงันไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้  ณ หน่วยเลือกตั้งทั้ง 6 หน่วย  หรือที่เทศบาลตำบลเกาะพะงันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  7  ก.ย.  2554  หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะพะงันเพื่อให้เพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มายื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดเห็นว่าผู้มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ประกาศไปเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง    ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านใด  มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ให้แจ้งต่อนายทะเบียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน และหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน(ตั้งแต่วันที่ 11-25 ก.ย. 54)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เทศบาลตำบลเกาะพะงัน  โทร 0-7737-7060-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *