ผลการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว และนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

ผลการเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว และนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

เมื่อเวลาประมาณ 16:45 น จากการรายงานทางโทรศัพท์เฉพาะเขต 2 นาย นายมนต์ชัย      โกษฐเพชรได้คะแนนมากกว่า 200 คะแนนแล้ว มากกว่าคะแนขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นต์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นายก

 รายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว อย่างไม่เป็นทางการ
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว
หมายเลข 1 นายมนต์ชัย โกษฐเพชร ได้คะแนน 627 คะแนน
ผู้มีใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 972 คน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 788 คน คิดเป็นร้อยละ 81.01
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 115 ใบ บัตรเสีย 46 ใบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิวเขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นางจันทร์จิรา พรหมภากรณ์ ได้คะแนน 160 คะแนน
หมายเลข 2 จ.ส.ต.วัชรชัย ชุมเกษียร ได้คะแนน 170 คะแนน
หมายเลข 3 นางรัตนา ไชยราช ได้คะแนน 185 คะแนน
หมายเลข 4 นางฐิติกานต์ เจริญวุฒิวนพันธ์ ได้คะแนน 240 คะแนน
หมายเลข 5 นายอรรถพล อนันต์รัตน์ ได้คะแนน 226 คะแนน
หมายเลข 6 นายสุปรีชา งามผิว ได้คะแนน 216 คะแนน
หมายเลข 7 นางสาวศสิธร นันทโก ได้คะแนน 199 คะแนน
หมายเลข 8 นางเสาวณีย์ นันทโก ได้คะแนน 207 คะแนน
หมายเลข 9 นายเลอศักดิ์ คชเวช ได้คะแนน 221 คะแนน
หมายเลข 10 นายนพดล แฉล้มวารี ได้คะแนน 105 คะแนน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 520 คน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 417 คน คิดเป็นร้อยละ 80.19
บัตรดีจำนวน 406 ใบ บัตรเสียจำนวน 11 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 2 ใบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิวเขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นางสุมาลี พันธุ์เจริญ ได้คะแนน 150 คะแนน
หมายเลข 2 นายพงพันธ์ กลิ่นจันทร์ ได้คะแนน 202 คะแนน
หมายเลข 3 นายวิโรจน์ เผือกเจริญ ได้คะแนน 223 คะแนน
หมายเลข 4 นางอารมณ์ จินดาชื่น ได้คะแนน 168 คะแนน
หมายเลข 5 นายอรุณ แก้ววิลัย ได้คะแนน 180 คะแนน
หมายเลข 6 นางสรญา นวลศรี ได้คะแนน 138 คะแนน
หมายเลข 7 นายสุภาพ ขำเชย ได้คะแนน 45 คะแนน
หมายเลข 8 นายชานุวัฒน์ ไพพิเชษฐ์ ได้คะแนน 201 คะแนน
หมายเลข 9 นายบุญส่ง พูลสุวรรณ์ ได้คะแนน 81 คะแนน
หมายเลข 10 นางสาวสุดา มัฆพาน ได้คะแนน 156 คะแนน
หมายเลข 11 นายก้องภพ โชคภิภัค ได้คะแนน 122 คะแนน
หมายเลข 12 นางดุษณี ทองช่างเหล็ก ได้คะแนน 66 คะแนน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 452 คน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ82.08
บัตรดีจำนวน 356 ใบ บัตรเสียจำนวน 16 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 3 ใบ

ข้อความข้างล่างอ้างอิงจาก อ้าง อิง http://www2.ect.go.th/content.php?Province=chumphon&SiteMenuID=8104&Action=view&Sys_Page=&Sys_PageSize=&DataID=5541

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว และนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว
           (1) วันเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554
           (2) ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2554
ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
           (3) สถานที่รับสมัคร สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว
           (4) จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน
ทั้งสิ้น 12 คน


โครงการการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว และนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิวและนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว
ระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2554

หมายเลขผู้สมัครชื่อ – สกุลลายมือชื่อหมายเหตุ
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปะทิว 
1นายมนต์ชัย      โกษฐเพชร  
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิวเขตเลือกตั้งที่ 1 
1นางจันทร์จิรา    พรหมภาพรณ์  
2จสต. วัชรชัย      ชุมเกษียร  
3นางรัตนา         ไชยราช  
4นางฐิติกานต์     เจริญวุฒวนพันธ์  
5นายอรรถพล     อนันต์รัตน์  
6นายสุปรีชา       งามผิว  
7นางสาวศศิธร    นันทโก  
8นางเสาวนีย์      นันทโก  
9นายเลอศักดิ์     คชเวช  
10นายนภดล        แฉล้มวารี  
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิวเขตเลือกตั้งที่ 2 
1นางสุมาลี         พันธ์เจริญ  
2นายพงพันธ์      กลิ่นจันทร์  
3นายวิโรจน์        เผือกเจริญ  
4นางอารมณ์       จินดาชื่น  
5นายอรุณ         แก้ววิลัย  
6นางสรญา         นวลศรี  
7นายสุภาพ         ขำเชย  
8นายชานุวัฒน์     ไพพิเชษฐ์  
9นายบุญส่ง         พลูสุวรรณ์  
10นางสาวสุดา       มัฆพาน  
11นางก้องภพ             โชคพิภัค
12นางดุษณี          ทองช่างเหล็ก  ข้อความข้างล่างมาจาก 


http://www.pathiocity.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539213640

                        ๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๒ เขตเลือกตั้ง ดังนี้

                                    ๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว ที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คนพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งได้แก่                                                (๑) ชุมชนถนนสายเจริญรัฐ                                                (๒) ชุมชนถนนสายปะทิว-สะพลี                                                (๓) ชุมชนถนนสายประชานิยม                                                (๔) ชุมชนถนนสายเทศบาล ๖                                                (๕) ชุมชนถนนสายเทศบาล ๗                                                (๖) ชุมชนถนนสายเทศบาล ๘                                                (๗) ชุมชนถนนสายเทศบาล ๙                                                (๘) ชุมชนถนนสายเทศบาล ๑๐                             ๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะทิว ที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คนพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งได้แก่(๑)    ชุมชนถนนสายปะทิว-สนามบิน(๒)    ชุมชนถนนสายเทศบาล ๒(๓)    ชุมชนถนนสายเทศบาล ๔ (๔)    ชุมชนถนนสายเทศบาล ๕(๕)    ชุมชนถนนสายปะทิว-ท่าแซะ สายเทศบาล ๑, ๑๑                                               (หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลทรัพย์)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *