ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 สนง.กกต.จว.กส. จัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น

จำนวน 3 แห่ง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งได้เสนอให้ กกต. พิจารณาประกาศรับรองผลการ

เลือกตั้ง ภายใน 30 วัน ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมีดังนี้

ที่ ตำแหน่ง อำเภอ วันเลือกตั้ง ผู้ได้รับเลือกตั้ง คะแนน

1 ส.ทต.เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ 3 ก.ย. 2554 นางวราพร จิตจักร์ 924

2 ส.อบต.กุดค้าว กุฉินารายณ์ 3 ก.ย. 2554 นายเพ็ง สีสุทำ 106

3 ส.อบต.หนองช้าง สามชัย 3 ก.ย. 2554 นายคำสี บัวชะตา 282

มาจาก http://www2.ect.go.th/download-file.php?Action=download&DataID=13436

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *