นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามประกาศ กกต.แก้ประกาศเปิดช่อง ส.ส.-พรรค-ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บริจาคช่วยน้ำท่วม 3 แสน—3 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงวิกฤต

นายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามประกาศ กกต.แก้ประกาศเปิดช่อง ส.ส.-พรรค-ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บริจาคช่วยน้ำท่วม 3 แสน—3 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงวิกฤต
       
       วันนี้ (10 ต.ค.) นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต.กิจการพรรคการเมือง เปิดเผยว่า นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ลงนามประกาศ กกต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณีของพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิกซึ่งเป็น ส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2554 ตามที่ที่ประชุม กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา ให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวฉบับปี 2551 และเห็นชอบประกาศฉบับใหม่ โดยให้ส่งประกาศไปยังสำนักประกาศิตเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผล ใช้บังคับโดยเร็ว
       
       ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวนั้น ได้มีการแก้ไขในเรื่องการให้เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณีของพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิกซึ่งเป็น ส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากเดิม ที่กำหนดให้พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิกซึ่งเป็น ส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สามารถบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ในแต่ละโอกาส ไม่เกิน 3 พันบาท หากบริจาคเกินวงเงินดังกล่าว จะต้องนำเงินส่วนที่เกิน 3 พันบาท มารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้น ก็แก้ไขปรับเพิ่มวงเงิน โดยหากเป็นการบริจาคภายในเขตเลือกตั้งของตนในแต่ละโอกาสให้ได้ไม่เกิน 3 พัน บริจาคให้ภายเว้นแต่การให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ให้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท ถ้าเกินวงเงินดังกล่าวก็ต้องนำไปร่วมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งหน้า ส่วนพรรคการเมืองบริจาคได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
       
       อย่างไรก็ตาม หาก ส.ส.ในระบบเขตเลือกตั้ง หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการที่ประสงค์จะบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ ประสบภัยพิบัติที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งของตน ก็สามารถบริจาคในแต่ละโอกาสได้เกินว่า 3 แสนบาท โดยไม่ต้องนำไปคิดรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่ทั้งการบริจาคดังกล่าวต้องไม่เป็นไปเพื่อหวังผลการเลือกตั้งทางการเมือง

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000129102

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *