นักศึกษาปี4 กับเงินเดือน 15,000

หัวข้อ   “ นศ. ปี กับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท                   นักศึกษาปี 4 69.4% เชื่อนโยบายเงินเดือน 15,000 กระทบต่อการหางาน                   ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของ
นิสิต  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลจำนวน 1,185 คน  พบว่าส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบแล้วอยากทำงานในหน่วยงาน
เอกชน (ร้อยละ 39.6)  รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 25.7) หน่วยงานราชการ
(ร้อยละ 18.2)  และรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 16.5) ตามลำดับ                  ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาร้อยละ 41.9 ไม่แน่ใจในนโยบายของรัฐบาล นายกฯ 
ยิ่งลักษณ์ ที่ให้ผู้ทำงานวุฒิปริญญาตรีมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท ว่าจะสามารถ
ทำได้จริงหรือไม่   ในขณะที่ ร้อยละ 29.5 เชื่อว่าทำได้  และ ร้อยละ 28.6 เชื่อว่าทำไม่ได้                  อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็น การให้เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป (เห็นด้วยร้อยละ 
61.7)  การใช้คุณภาพของบัณฑิตเป็นตัวชี้วัดว่าใครควรจะได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 
(เห็นด้วยร้อยละ 57.1) และ สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปแต่รายได้ยังต่ำกว่า 15,000 บาทใช้วิธีเพิ่มค่าครองชีพ  เพื่อให้ได้รับเงินเดือนรวมแล้วเป็น 15,000 บาท ต่อเดือน (เห็นด้วยร้อยละ 56.9)                  นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าหากนโยบายข้างต้นมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลกระทบต่อการหางานเมื่อจบ
การศึกษาถึง ร้อยละ 69.4 (ได้แก่ อาจทำให้หางานยากขึ้น และเกณฑ์ในการรับสมัครน่าจะเข้มขึ้น ฯลฯ)  ขณะที่ร้อยละ 30.6 
ระบุว่าไม่ส่งผลกระทบ (โดยให้เหตุผลว่า เรียนในสาขาที่มีงานรองรับอยู่แล้ว มีสถานประกอบการเยอะ และตั้งใจจะเรียนต่อ
ปริญญาโท ฯลฯ)                  สำหรับความกังวลต่อนโยบายดังกล่าวคือกังวลว่าบริษัทเอกชนจะเปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีเข้าทำงานลดลง
ร้อยละ 30.0  รองลงมาคือกลัวจะถูกเลิกจ้างเมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่งเพราะหน่วยงานแบกรับภาระเรื่องค่าจ้างไม่ไหว
ร้อยละ 18.5 และกลัวจะไม่มีงานทำและว่างงานร้อยละ 17.9                  ส่วนปัญหาที่ต้องการให้ตำรวจเน้นแก้ไขมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 49.5)
รองลงมาเป็น ปัญหาในแวดวงตำรวจเอง เช่น  การคอร์รัปชั่น รับส่วย สินบน (ร้อยละ 17.0)  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน (ร้อยละ 11.0)  และปัญหาการจราจร (ร้อยละ 9.8)                  ส่วนเรื่องที่อยากฝากบอกรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มากที่สุดคือ ให้เร่งทำทุกนโยบายให้เป็นจริง
ตามที่ได้หาเสียงไว้ร้อยละ 33.0  รองลงมาคือ ให้ประเทศพัฒนายิ่งขึ้น  และนึกถึงประโยชน์ของประชาชนมาก่อนร้อยละ 
12.0 และให้ตั้งใจทำงานให้เต็มที่ร้อยละ 10.4                  ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้              1. หน่วยงานที่นิสิตนักศึกษาอยากจะทำงานเมื่อเรียนจบแล้ว คือ  ร้อยละเอกชน39.6ประกอบธุรกิจส่วนตัว25.7ราชการ18.2รัฐวิสาหกิจ16.5               2. ความเชื่อมั่นที่มีต่อนโยบายของรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ที่ให้ผู้ทำงานวุฒิปริญญาตรีมีรายได้
                 ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท คือ  ร้อยละเชื่อว่าทำได้29.5เชื่อว่าทำไม่ได้28.6ไม่แน่ใจ41.9               3. ความคิดเห็นต่อแนวทางของรัฐบาลที่จะดำเนินนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ที่จบปริญญาตรี
                 เดือนละ 15,000 บาทมีดังนี้ แนวทางเห็นด้วย
(ร้อยละ)
ไม่เห็นด้วย
(ร้อยละ)
ไม่แน่ใจ
(ร้อยละ)
ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 
เป็นต้นไป61.79.828.5ใช้คุณภาพของบัณฑิตเป็นตัวชี้วัดว่าใครควรจะ
ได้เงินค่าจ้าง 15,000 บาท57.116.326.6สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปแต่รายได้ยัง
ต่ำกว่า 15,000 บาท ใช้วิธีเพิ่มค่าครองชีพ 
เพื่อให้ได้รับค่าจ้างรวมแล้วเป็น 15,000 บาท 
ต่อเดือน56.913.729.4               4. ผลกระทบต่อการหางานเมื่อจบการศึกษาหากนโยบายข้างต้นมีผลบังคับใช้จริง คือ  ร้อยละเชื่อว่าจะส่งผลกระทบ( ได้แก่ หางานยากขึ้น มีการแข่งขันแย่งงานกันมากขึ้น และเกณฑ์
  ในการรับสมัครอาจจะเข้มขึ้น ฯลฯ )69.4เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบ( โดยระบุว่า เรียนในสาขาที่มีงานรองรับอยู่แล้ว มีสถานประกอบการ
  เยอะมีธุรกิจส่วนตัว และตั้งใจจะเรียนต่อปริญญาโท ฯลฯ )30.6               5. เรื่องที่นิสิตนักศึกษากังวลมากที่สุดหากรัฐบาลจะดำเนินนโยบายดังกล่าว คือ   ร้อยละกังวลว่าบริษัทเอกชนจะเปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีเข้าทำงานลดลง30.0กลัวจะถูกเลิกจ้างเมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่งเพราะหน่วยงานแบกรับภาระ
เรื่องค่าจ้างไม่ไหว18.5กลัวจะไม่มีงานทำ / ว่างงาน17.9เกิดการแข่งขันเพื่อเข้าทำงานราชการมากขึ้น13.9กังวลว่าต้องสมัครงานในวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี3.6อื่นๆ อาทิ กลัวเรื่องเงินเฟ้อ ของแพงขึ้น เป็นหนี้ เป็นต้น3.2ไม่กังวล12.9               6. เรื่องที่อยากฝากบอกรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มากที่สุด อันดับแรก คือ 
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง) ร้อยละให้เร่งทำทุกนโยบายให้เป็นจริงตามที่ได้หาเสียงไว้33.0ให้ประเทศพัฒนายิ่งขึ้น และนึกถึงประโยชน์ของประชาชนมาก่อน12.0ให้ตั้งใจทำงานให้เต็มที่10.4ให้ทำงานอย่างสุจริต ไม่โกงกิน7.9ให้ทำนโยบายค่าตอบแทนปริญญาตรีเดือนละ 15,000 ให้สำเร็จ7.5  
รายละเอียดในการสำรวจ
 
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย เกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาลในเรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทำงานในวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท ในประเด็นต่างๆ เพื่อสะท้อนมุมมอง
ของนิสิตนักศึกษาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับ
ประเทศต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
จำนวนทั้งสิ้น 25 สถาบัน ด้วยการสุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจำนวน 14 แห่ง และเอกชนจำนวน 11 แห่ง  จากนั้นจึงสุ่ม
ประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,185 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.4 และเพศหญิง
ร้อยละ 48.6
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   http://research.bu.ac.th/poll/images/+-.gif 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน  ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)  และคำถามปลายเปิด (Open Form)
จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  25 – 30  สิงหาคม   2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: กันยายน 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์ จำนวนร้อยละเพศ:               ชาย60951.4             หญิง57648.6รวม1,185100.0ประเภทของสถานศึกษา:               รัฐบาล68057.4             เอกชน50542.6รวม1,185100.0
 
 
 
 
 

gin-�QHo:���0001pt;text-align:center;line-height:normal’>295

25.3

             46 ปีขึ้นไป

290

24.9

รวม

1,164

100.0

การศึกษา:

             ต่ำกว่าปริญญาตรี

723

62.1

             ปริญญาตรี

374

32.1

             สูงกว่าปริญญาตรี

67

5.8

รวม

1,164

100.0

อาชีพ:

             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

98

8.4

             พนักงาน / ลูกจ้่างบริษัทเอกชน

278

23.9

             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว

366

31.4

             รับจ้างทั่วไป

179

15.4

             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ / ว่างงาน

95

8.2

             อื่นๆ อาทิ เกษตรกรรม อาชีพอิสระ ว่างงาน ฯลฯ

148

12.7

รวม

1,164

100.0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *