คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงคานที่เคารพ

ตามที่เทศบาลตำบลเชียงคาน
ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2550 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้กระผม
ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0301/ ว 1583
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 48 ทศ
กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
โดยไม่มีการลงมติก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่
ดังนั้น กระผม นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน จึงแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเชียงคาน ดังนี้

1. ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

จะจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
รวมทั้งปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่มีอยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชน อย่างทั่วถึงตลอดเวลา
และจะดำเนิน
– การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขง
,
– การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวเขื่อนริมฝั่งแม่น้ำโขง
 ตลอดจน
– การขยายเขตไฟฟ้า / ประปา, รางระบายน้ำ ให้ทั่วถึงในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน

2. ด้านเศรษฐกิจชุมชน

จะ
– ส่งเสริมอาชีพ 
– การออม เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
– ส่งเสริมคุณธรรม นำชีวิตสู่ท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงและของผู้ประกอบการ
โดยส่งเสริมการรวมตัวของกลุ่มอาชีพชุมชน
– การพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนากิจการให้เข้มแข็ง
มีการเชื่อมโยงประสานสามัคคีกันอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
อบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย, ส่งเสริมการฝึกอาชีพในด้านต่างๆ
ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ
โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาฝีมือแรง
งานจังหวัดเลย

3. ด้านการจัดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

จะ
– ยกระดับให้เทศบาลตำบลเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยว ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์

– และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ตลอดจน

– ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพ ที่จะสามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ โดยจัดระเบียบชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

– พัฒนาถนนชายโขง ถนนตามแนวเขื่อนริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นถนนวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน

– จัดสร้างสัญลักษณ์สุดเขตประเทศไทย เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน

4. ด้านการศึกษา

จะ
– พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ทั้งด้านการเรียน การสอน ทั้งในระบบและนอกระบบ จัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ

– และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีในทุกชุมชน พร้อมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

– จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

– สนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรม จะรักษาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยจัดโครงการพัฒนาอัจฉริยะทางด้านความคิดของเด็ก

– การจัดงานศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทุนการศึกษาเด็ก เยาวชน

– และก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลเชียงคาน

– จัดสร้างศูนย์อาคารนันทนาการ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและให้มีอาชีพทางการกีฬา
พร้อมเพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกสอนการกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล

5. ด้านสังคม

จะ
– ส่งเสริมสนับสนุนจัดการเด็กและสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย

– ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยเห็นผลลัพธ์ทางด้านสังคมที่มีคุณภาพ สวัสดิการสังคม สังคมเอื้ออาทร
มีความรักความห่วงใยในชุมชนสังคมสมานฉันท์ โดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาล คือ
รากฐานสำคัญในการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น ให้สังคมชุมชนมีความเข้มแข็ง
ไม่มีปัญหายาเสพติดหรือปัญหาสังคมด้านอื่นๆ
 โดย
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส, สงเคราะห์คนพิการและ
ทุพพลภาพตามความจำเป็นพื้นฐาน และพัฒนาคนให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์”

6. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จะ
– พัฒนาเชียงคานให้เป็นเทศบาลตำบลเชียงคานน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
โดยพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ จัดระบบกำจัดมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจน

– การ จัดเก็บมูลฝอย ปราศจากเหตุรำคาญ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

– โดยมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังโรค

– การฟื้นฟูสภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะส่งผลต่อความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตของประชาชน

– โดยเฉพาะการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงคานเป็นตลาดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย

– และการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเชียงคานเพื่อเป็นสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่ สีเขียว
เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลเชียงคานและใกล้เคียง

7. ด้านการเมืองการบริหาร

จะ
– พัฒนาระบบการบริหารงานเทศบาล โดยสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ พัฒนาบุคลากร พัฒนาฐานข้อมูล สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี
รวมถึงพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ

– พัฒนาการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนและการให้บริการประชาชนในการ บริการสาธารณะจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะบริการประชาชน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการของประชาชน

– โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามวิถีชีวิต ประชาธิปไตย

– โดยเริ่มตั้งแต่ให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน
      ++ การค้นหาสาเหตุหาปัญหา 
      ++ การกำหนดนโยบาย
      ++ การนำนโยบายไปปฏิบัติ
      ++ และการติดตามประเมินผล
– โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาบ้านเมืองที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ความผาสุกของประชาชนและนำพาสู่ความยั่งยืน

ดังนั้น ในโอกาสที่ผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามา
เป็นผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงคาน ในนามกลุ่มเชียงคานใสสะอาด
ได้มีจิตมุ่งมั่นและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท
จะนำประสบการณ์ของการเป็น “ลูกชาวบ้าน รู้ปัญหาชาวบ้าน”
มาพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงคาน
และจะยืนยันว่าการเป็นผู้บริหารของผมจะยืนยันถึงความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะสิ่งนี้ถือว่า ”เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่ผม
จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน”
และที่สำคัญผมทุ่มเทการทำงานของผมในครั้งนี้บนพื้นฐานความคิดที่ว่า
“เกิดเป็นคนต้องตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด”
ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงคานโดยยึดหลัก

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่เทศบาลตำบลเชียงคานน่าอยู่ ผู้คนน่ารักให้จงได้”

และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ

(นายกมล คงปิ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *