ตัวอย่างนโยบายหาเสียง เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ในการจัดทานโยบายผู้สมัครได้นาเสนอทั้งวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เช่น นโยบาย นายทิติรัตน์ ประสพสันต์วัฒนา นาเสนอวิสัยทัศน์ “สารคามน่าอยู่ คู่ศึกษา พัฒนาสังคม” มียุทธศาสตร์ในการพัฒนา 5 ด้าน นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ชู “นโยบาย 4 คุณภาพ” คือ เมืองคุณภาพ สังคมคุณภาพ ชีวิตคุณภาพ และการบริหารจัดการคุณภาพ นโยบาย นายธีระ ชีวะเกรียงไกร นาเสนอนโยบาย “5 สร้าง” คือ สร้างคน สร้างสุข สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจและสร้างเมือง

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางตรง ส่งผลให้มีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพิ่มมากขึ้นในกรณีของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อย่างก็ตามแต่ เป็นการยากที่จะสรุปว่าการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางตรงส่งผลให้มีจานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งในตาแหน่งนายกเทศมนตรีเพิ่มมากขึ้น เพราะในกรณีของ เทศบาลตาบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี เทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีลักษณะที่แตกต่างจากกรณีของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

คัดย่อจากบทความ  ผลกระทบอันเกิดจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางตรง
: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
อลงกรณ์ อรรคแสง

This entry was posted in ลองอ่านสิท่านใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งได้. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *