สำรวจความคิดเห็นจากประชาชน ทั่วประเทศ เรื่อง “ที่สุด” ของ“น้ำท่วมใหญ่” กับ “การเมืองไทย”

 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นจากประชาชน ทั่วประเทศ เรื่อง “ที่สุด” ของ“น้ำท่วมใหญ่” กับ “การเมืองไทย” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 2,506 คน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2554  สรุปผลได้ดังนี้

  จาก มติชน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

 1. จากเหตุการณ์ “น้ำท่วมใหญ่” มีผลดี – ผลเสีย ต่อการเมืองไทยอย่างไร?

(1.1) “น้ำท่วมใหญ่”  มี (ผลดี) ต่อการเมืองไทย คือ


อันดับ 1 ทำให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาน้ำท่วม 53.49%
อันดับ 2 ได้เห็นถึงความตั้งใจและบทบาทหน้าที่ในการทำงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง /
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 32.82%
อันดับ 3 เป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐเร่งหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างจริงจัง 13.69%

(1.2) “น้ำท่วมใหญ่”  มี (ผลเสีย) ต่อการเมืองไทย คือ


อันดับ 1 ภาพลักษณ์ทางการเมืองในสายตาของชาวต่างชาติและนักลงทุนแย่ลง  47.88%
อันดับ 2 แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่มาจากความคิดเห็นในการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ไม่ตรงกัน 29.64%
อันดับ 3 การทำงานของรัฐบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร /ประชาชนขาดความเชื่อมั่น 22.48%

2. “นักการเมืองไทย” ที่ประชาชนประทับใจในการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมมากที่สุด


อันดับ 1 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 39.20%
อันดับ 2 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 25.87%
อันดับ 3 สุขุมพันธุ์ บริพัตร 21.33%
อันดับ 4 ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 13.60%


3.  ประชาชนคิดว่า “การเมืองไทย” หลังน้ำลด จะเป็นอย่างไร?


อันดับ 1 ยังคงเห็นภาพการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านเหมือนเดิม 58.59%
อันดับ 2 รัฐบาลต้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูประเทศอย่างเต็มที่  21.64%
อันดับ 3 อาจมีการเคลื่อนไหว/ชุมนุมของผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังไม่พอใจกับการช่วยเหลือของรัฐบาล 19.77%


4.  สิ่งที่ประชาชนอยากให้ “นักการเมืองไทย” ทำ หลังน้ำลด


อันดับ 1 เร่งให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาให้มากขึ้น 48.62%
อันดับ 2 การร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มที่ /การติดต่อ สื่อสาร และการประสานงานที่ดี 31.85%
อันดับ 3 การหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว/เชิญผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ 19.53%

ที่สุดของน้ำท่วมไทย

เรื่องที่ดีใจมากที่สุด 

ความมีน้ำใจของคนไทย /การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  79.04
คนในชุมชนมีความสามัคคี ห่วงใย ดูแลกันมากขึ้น 12.50
การได้รับถุงยังชีพจากสื่อมวลชน เอกชน และภาครัฐ 8.46


เรื่องที่เสียใจมากที่สุด 
บ้านเรือน ทรัพย์สิน ที่ดินทำกินเสียหาย 48.07
ไม่มีที่อยู่อาศัย /ครอบครัวไปคนละทิศคนละทาง 29.80
การทะเลาะกันของประชาชนและประชาชนกับเจ้าหน้าที่ 22.13

เรื่องที่สมหวังมากที่สุด 
คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งกันในยามยาก 77.45
ระดับน้ำลดลง / ได้กลับเข้าบ้าน 12.74
ที่บ้านไม่ถูกน้ำท่วม  9.81

เรื่องที่ผิดหวังมากที่สุด 

การช่วยเหลือและการให้ข้อมูลจากภาครัฐ /ศปภ. 53.09
การพังแนวคันกั้นน้ำ /รื้อกระสอบทราย 24.22
ของบริจาคไม่ทั่วถึง 22.69


เรื่องที่ประทับใจมากที่สุด

ความมีน้ำใจ /การช่วยเหลือของคนไทย 67.82
การช่วยเหลือประชาชนของทหาร 19.39
การรายงานข่าวและการลงพื้นที่ของสื่อมวลชน 12.79


เรื่องที่ท้อถอย/ท้อแท้มากที่สุด

น้ำท่วมขังเป็นเวลานานเกินไป ไม่รู้ว่าจะลดเมื่อใด 38.61
ต้องหยุดงาน / ตกงาน /ขาดรายได้  31.68
ไม่มีเงินซ่อมแซมบ้าน รถ และทรัพย์สินที่เสียหาย 29.71

ใคร? ที่ทำงานช่วยเหลือดีที่สุด

ทหาร 56.17
สื่อมวลชน 26.29
คนไทยทุกคน 17.54

ใคร? ที่ทำงาน/ช่วยเหลือบกพร่องที่สุด 

ศปภ. 51.03
หน่วยงานภาครัฐ 25.27
ส.ส. /นักการเมืองท้องถิ่น 23.70

“น้ำท่วมใหญ่” ครั้งนี้ ควรโทษใคร? มากที่สุด 

มนุษย์ /การตัดไม้ทำลายป่า 38.13
เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่ยากแก่การควบคุม 31.25
หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำและการให้ข้อมูล 30.62


บทเรียนที่ดีที่สุดที่ได้รับจาก “น้ำท่วมใหญ่” 

ควรมีการเตรียมพร้อมและการวางแผนรองรับที่ดี 49.58
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตคนไทยจะไม่ทอดทิ้งกัน 30.04
คนไทยควรให้ความสำคัญ ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม 20.38

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *